CAS Source Index (CASSI) Search Result

Displaying Record for Publication: Shouyi Keji Zazhi

Entry TypeChanged Title Serial
TitleShouyi Keji Zazhi
Abbreviated TitleShouyi Keji Zazhi
Translated TitleJournal of Veterinary Science
CODENSKZADO
ISSN0254-0142
Former Title Note(s)Formerly
Former Title(s)Shouyi Keji Ziliao
Language of TextChinese
Summaries InChinese
History1980-n88 1984
Publisher NameZhongguo Nongye Kexueyuan Lanzhou Shouyi Yanjiuso
Successor Title NoteChanged to
Successor Title(s)Zhongguo Shouyi Keji
Alternate Title(s) Shou I K'o Chi Tsa Chih
Abbreviated Alternate Title(s) Shou I K'o Chi Tsa Chih
Disclaimer