CAS Source Index (CASSI) Search Result

Displaying Record for Publication: Gazovaya Promyshlennost, Seriya: Podgotovka i Pererabotka Gaza i Gazovogo Kondensata (Obzornaya Informatsiya)

Entry TypeDiscontinued Serial
TitleGazovaya Promyshlennost, Seriya: Podgotovka i Pererabotka Gaza i Gazovogo Kondensata (Obzornaya Informatsiya)
Abbreviated TitleGazov. Prom-st., Ser.: Podgot. Pererab. Gaza Gazov. Kondens. (Obz. Inf.)
Translated TitleGas Industry, Series: Preparation and Refining of Gas and Gas Condensate (Review Information)
CODENGPSIDI
ISSN0202-5744
Former Title Note(s)Formerly
Former Title(s)Nauchno-Tekhnicheskii Obzor, Seriya: Podgotovka i Pererabotka Gaza i Gazovogo Kondensata
Language of TextRussian
History1979 (n1)-1989 (n12)
Publication NotesDisc
Publisher NameVsesoyuznyi Nauchno-Issledovatel'skii Institut Ekonomiki, Organizatsii Proizvodstva: Tekhniko-Ekonomicheskoi Informatsii v Gazovoi Promyshlennosti
Disclaimer