CAS Source Index (CASSI) Search Result

Displaying Record for Publication: Trudy Krasnoyarskogo Gosudarstvennogo Meditsinskogo Instituta

Entry TypeDiscontinued Serial
TitleTrudy Krasnoyarskogo Gosudarstvennogo Meditsinskogo Instituta
Abbreviated TitleTr. Krasnoyarsk. Gos. Med. Inst.
Translated TitleTransactions of the Krasnoyarsk State Medical Institute
CODENTKMDBB
ISSN0454-5095
Title NotesTitle varies: Sbornik Nauchnykh Rabot; Sbornik Nauchnykh Trudov
Language of TextRussian
Summaries InRussian
Historyv1 1946-v9 1971
Publication Notesv1 unnumbered. Disc
Alternate Title(s) Krasnoyarskii Gosudarstvennyi Meditsinskii Institut, Trudy
Sbornik Nauchnykh Trudov Krasnoyarskogo Gosudarstvennogo Meditsinskogo Instituta
Sbornik Nauchnykh Rabot Krasnoyarskogo Gosudarstvennogo Meditsinskogo Instituta
Abbreviated Alternate Title(s) Krasnoyarsk. Gos. Med. Inst., Tr.
Sb. Nauchn. Tr. Krasnoyarsk. Gos. Med. Inst.
Sb. Nauchn. Rab. Krasnoyarsk. Gos. Med. Inst.
Disclaimer