CAS Source Index (CASSI) Search Result

Displaying Record for Publication: Zhurnal Vsesoyuznogo Khimicheskogo Obshchestva im. D. I. Mendeleeva

Entry TypeChanged Title Serial
TitleZhurnal Vsesoyuznogo Khimicheskogo Obshchestva im. D. I. Mendeleeva
Abbreviated TitleZh. Vses. Khim. O-va. im. D. I. Mendeleeva
Translated TitleJournal of the D. I. Mendeleev All-Union Chemical Society
CODENZVKOA6
ISSN0373-0247
Former Title Note(s)Formerly
Former Title(s)Khimicheskaya Nauka i Promyshlennost
Language of TextRussian
Summaries InRussian
Historyv5 n1 1960-v36 n4 1991
Publisher NameIzdatel'stvo Khimiya
Successor Title NoteChanged to
Successor Title(s)Rossiiskii Khimicheskii Zhurnal
Disclaimer